Vedtægter for “Personaleforeningen på Regionshospitalet Holstebro”

§ 1: Navn.
Foreningens navn er “Personaleforeningen på Regionshospitalet Holstebro” (PEHOC).

 

§ 2: Formål.

Personaleforeningens formål er som overordnet “paraply-forening”
– at arbejde for en styrkelse af socialt samvær og gensidig forståelse blandt medarbejderne på Regionshospitalet Holstebro og Lemvig.

– at styrke sammenholdet og samfølelsen blandt medlemmer gennem afholdelse af sammenkomster af oplysende, kulturel eller underholdende karakter,

– at understøtte initiativer og aktiviteter blandt medlemmer til fælles gavn eller interesse for personalet.

 

§ 3: Medlemmer.
Alle ansatte på Regionshospitalet Holstebro/ Lemvig er automatisk såkaldte “passive” medlemmer af PEHOC. Tidligere ansatte, som aftræder på pension eller efterløn, kan opretholde “passivt medlemskab”.

Personale ansat i vedvarende stillinger i Hospitalsenheden Vest, samt Regionshuset, Psyk. m.fl., kan ved indbetaling af kontingent opnå aktivt medlemskab af PEHOC. Indbetaling af kontingent kan ske automatisk via løn- og personaleafdelingen ved Staben i Hospitalsenheden Vest eller på baggrund af indbetaling af årskontingent af egen drift 1 x årligt til PEHOC`s kasserer. Kontingentet bliver fastsat på den ordinære generalforsamling.

Medlemskab gælder den ansatte samt dennes husstand og kan opsiges ved skriftlig meddelelse til løn- og personalekontoret med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Medlemmer der misligholder PEHOC indkøbsaftaler, ved ikke at betale skyldige beløb til samarbejdspartnere, ekskluderes som aktivt medlem af PEHOC.

 

§ 4: Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre andet besluttes af generalforsamlingen.
Emner der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning. På den ordinære generalforsamling skal dagsorden indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
5. Indkommende forslag.
5a. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollanter og suppleant for bilagskontrollant.
9. Forslag til kommende PEHOC arrangementer.
10.Evt.

Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Kun “aktive” medlemmer har stemmeret. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal, og der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen måtte finde anledning dertil, eller når mindst 25 “aktive” medlemmer skriftligt kræver det. Kommer der en anmodning om en ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen inden for 8 uger udsende skriftlig indkaldelse. Indkaldelsen med angivelse af dagsorden skal af bestyrelsen ske senest 8 dage før en ekstraordinær generalforsamling.

§ 5: Bestyrelsen.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, heraf afgår 2 medlemmer på ulige årstal og 3 medlemmer på lige årstal. Valget foregår ved skriftlig afstemning, såfremt der ikke aftales andet på den pågældende generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

Efter ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan nedsætte aktivitetsudvalg og etablere selvstændige foreninger under PEHOC med henblik på løsning af særlige opgaver, eks. festudvalg, bladudvalg, idrætsforening og kunstforening. Bestyrelsen kan tilknytte udvalgsformænd og formænd for selvstændige foreninger under PEHOC til bestyrelsen.

 

§ 6: Økonomi.
PEHOC`s indtægter hviler på kontingenter fra “aktive” medlemmer, salg af diverse effekter, indgåelse af rabataftaler o.l. samt betaling fra enkeltmedlemmer i forbindelse med deltagelse i foreningens arrangementer.

Der kan til særlige aktiviteter og arrangementer, som udbydes til samtlige medarbejdere, søges forudgående bevilling fra Hospitalsenheden Vest.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 bilagskontrollanter samt 1 suppleant, der gennemgår regnskabet forud for generalforsamlingen og forsyner det med deres påtegning.

 

§ 7: Vedtægtsændring.
Forslag til ændring af vedtægterne skal forelægges på generalforsamlingen og godkendes af denne med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 8: Opløsning af foreningen eller fusion / sammenlægning med anden forening.
Hvis grundlaget for foreningen ikke længere er til stede, kan foreningen opløses eller fusionere med anden forening der vil sørge / arbejde for de i § 2. nævnte målsætninger bliver tilgodeset.

For at opløsning eller fusion med anden forening kan finde sted, skal det godkendes på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Forud for opløsning af foreningen skal evt. gæld eller forpligtelser være afviklet. De aktiver der evt. måtte være tilbage, skal bruges til gavn for PEHOC medlemmer i HEV.

Forud for en fusion med anden forening skal evt. gæld og forpligtelser være afviklet. De fusionerede foreninger indgår i den nye forening med lige store aktiver pr. medlem. De resterende aktiver der måtte være tilbage, skal bruges til gavn for PEHOC medlemmer i HEV.

Bestyrelsen bemyndiges til, at indlede et tættere ligeværdig, samarbejde med anden personaleforening / andre foreninger, med henblik på at der etableres godt foreningsliv / personaleforeningstilbud i DNV.

Hvis et ligeværdigt samarbejde mellem flere foreninger munder ud i en fusion/ sammenlægning, skal det godkendes på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Vedtægterne er godkendt med ændringer den 10.2.1999.samt den 7.2.2001. HOC ændret til HoS den 5.2.2002. Holstebro Sygehus ændret til Regionshospitalet Holstebro den 8.2.2007. Revisor ændret til bilagskontrollant den 24.02.2009, samt div. justeringer d. 09.02.2012. Div. justeringer i § 3, § 4 og § 6. § 8 er tilføjet. Ændringerne er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen d. 26.2.2014.

Icon

Vedtægter 0 41 downloads

...